Kinder – Migration – Sprache Methodisches Café online

Nachbarjęzyk czyli Kawiarenka metodyczna online dla nauczycielek i nauczycieli języków polskiego i niemieckiego jako języków sąsiada. Online-Methodencafé für Lehrkräfte, die Deutsch oder Polnisch als Nachbarsprache unterrichten.
Deutsche Version unten
Nachbarjęzyk
czyli Kawiarenka metodyczna online dla nauczycielek i nauczycieli języków polskiego i niemieckiego jako języków sąsiada.

Wydarzenie organizowana w ramach projektu Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – razem żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania.

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na kolejne spotkanie dla nauczycielek i nauczycieli organizowane w ramach Kawiarenki metodycznej Nachbarjęzyk.W obliczu aktualnych tragicznych wydarzeń zapraszamy do refleksji nad triadą Dzieci – Migracja – Język.

Wiele dzieci po ciężkich doświadczeniach wojny i ucieczki znajdzie się w językowo obcym dla nich środowisku. Z tym wyzwaniem mierzymy się dziś jako nauczycielki i nauczyciele zarówno w polskiej jak i niemieckiej szkole.

Wspólnie z Państwem zastanowimy się zatem, jak profesjonalnie wspierać dzieci uchodźcze, które z dnia na dzień dołączą do istniejących już zespołów klasowych. Przedstawimy sprawdzone rozwiązania przydatne w sytuacji, kiedy z dnia na dzień dostajemy pod opiekę dzieci, z którymi nie potrafimy porozumieć się ani my sami, ani pozostałe dzieci w grupie.

Poszukamy odpowiedzi na pytanie, co powinniśmy zrobić i o co zadbać na zajęciach języka polskiego i niemieckiego jako języków drugich, aby zajęcia językowe  wspierały nie tylko rozwój językowy dzieci, ale przede wszystkim dawały im poczucie bezpieczeństwa.

Nasza gościni

Nasze zaproszenie do rozmowy przyjęła dr Edgardis Garlin z Centrum Dziecięcej Wielojęzyczności w Monachium, która wspiera dzieci z doświadczeniem migracji, również dzieci uchodźcze.  Dr Edgardis Garlin jest autorką metody KIKUS, która opracowana została do nauczania języka niemieckiego jako drugiego u dzieci z doświadczeniem migracji. Centrum Dziecięcej Wielojęzyczności, kierowane przez dr Edgardis Garlin, organizuje zajęcia wspierające dla dzieci oraz szkoli nauczycieli do pracy tą metodą. Podczas naszego spotkania Edgardis Garlin podzieli się z nami swoim ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w tym obszarze.

Pozwól się zainspirować!

Data i miejsce: 21.03.2022 g. 18:00 – 19:30 | ZOOM

Spotkanie odbędzie się w j. niemieckim.

Spotkanie prowadzą:

Justyna Hryniewicz-Piechowska (Universität Greifswald) – polonistka, germanistka, zajmuje się wczesnym nauczaniem języków obcych oraz kształceniem dwujęzycznym, bada sprawność pisania u dzieci dwujęzycznych z regionu przygranicznego.

Dorota Trynks (RAA MV e.V.) – germanistka, trenerka efektywnego uczenia się, certyfikowana trenerka kadr systemu oświaty, wspiera szkoły w rozwoju, w odejściu od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się i rozwoju potencjału. Mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

Wydarzenie jest bezpłatne, wymagane jest jednak zgłoszenie:

www.doo.net/veranstaltung/102875/buchung

Link do spotkania zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Serdecznie zapraszamy!

Deutsche Version

Nachbarjęzyk Online-Methodencafé für Lehrkräfte, die Polnisch oder Deutsch als Nachbarsprache unterrichten.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – gemeinsam leben und lernen in der Euroegion Pomerania statt.

Wie angekündigt, möchten wir Sie zu einem weiteren Treffen für Lehrkräfte im Rahmen des Nachbarjęzyk Methodencafés einladen. Angesichts der aktuellen tragischen Ereignissen und ihrer Folgen für die Bildung, laden wir Sie ein, den Dreiklang KINDER – MIGRATION – SPRACHE zu reflektieren. Nach den schwierigen Erfahrungen des Krieges und der Flucht sind plötzlich viele Kinder in einer sprachlich fremden Umgebung. Das ist eine Herausforderung, der wir uns heute als Lehrkräfte sowohl in polnischen als auch in deutschen Schulen stellen müssen.

Während des Treffens möchten wir gemeinsam besprechen, wie wir Flüchtlingskinder aus der Ukraine fachlich unterstützen können. Wir werden erprobte Lösungen vorstellen, die einsetzbar sind, wenn wir die Herkunftssprache des Kindes nicht verstehen. Auch werden wir Ideen sammeln, welche Möglichkeiten es gibt und worauf im Polnisch- und Deutschunterricht als Zweitsprache geachtet werden kann, damit der Sprachunterricht nicht nur die sprachliche Entwicklung der Kinder fördert, sondern den Kindern vor allem ein Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Unser Gast

Unsere Einladung zu einem Gespräch hat Frau Dr. Edgardis Garlin vom Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit (zkm) in München angenommen, die Kinder mit Migrationshintergrund, darunter auch Flüchtlingskinder, unterstützt. Frau Dr. Edgardis Garlin ist Autorin der KIKUS-Methode, die für den Unterricht für Deutsch als Zweitsprache für Kinder mit Migrationshintergrund entwickelt wurde. Das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit unter der Leitung von Frau Dr. Edgardis Garlin bietet Fördermaßnahmen für Kinder an und organisiert Fortbildungen zur KIKUS-Methode für Erzieher*innen und Lehrkräfte. Während unseres Treffens wird Frau Dr. Edgardis Garlin ihre mehr als 20-jährige Erfahrung in diesem Bereich mit uns teilen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Datum und Ort: 21.03.2022 g. 18:00 – 19:30 | ZOOM

Das Treffen findet in deutscher Sprache statt.

Das Treffen wird geleitet von:

Justyna Hryniewicz-Piechowska (Universität Greifswald) – Polonistin und Germanistin, forscht im Bereich des frühen Fremdsprachenlernens und des zweisprachigen Spracherwerbs. Ihr Forschungsschwerpunkt ist  der Herkunftssprachenerwerb unter besonderer Berücksichtigung des Schriftspracherwerbs.

Dorota Trynks (RAA M-V) – Germanistin, Trainerin für effektives Lernen, zertifizierte Trainerin für Fachkräfte im Bildungssystem, unterstützt Schulen in ihrer Entwicklung, weg von einer Kultur des Lehrens hin zu einer Kultur des Lernens und der Potenzialentfaltung.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist erforderlich: www.doo.net/veranstaltung/102875/buchung

Der Link zu der Veranstaltung wird an die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Wir freuen uns auf Sie!

 

Kinder – Migration – Sprache Methodisches Café online

Weitere Veranstaltungen