Schule gestalten

Menschen stärken

Kooperationen stiften

Europäische Sozialfonds

Alle meine Sprachen

Start 9 Projekt 9 Alle meine Sprachen
Logo des Projektes Alle meine Sprachen
Standort des Projekts: Anklam
Zielgruppe: Eltern | Kindertagesstätten
Schlagworte: Bildung | Kita | Sprache

Polnische Version unten.

Das Projekt Alle meine Sprachen wendet sich an Kinder zwischen 1 und 6 Jahren und ihre Eltern, die aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Polen und Deutschland geflüchtet sind, insbesondere in die Grenzregion von Vorpommern und in die Metropole Stettin. Alle meine Sprachen setzt die Sprach- und Familienbildungsprogramme Griffbereit und Rucksack KiTa (www.griffbereit-rucksack.de) in der Region, mit Fokus auf geflüchtete Kinder und ihre Familien um.

In diesen beiden, bundesweit verbreiteten und evaluierten Programmen, für die in Polen keinerlei vergleichbare Angebote bestehen, sind die Kinder und ihre Eltern selbst die wichtigsten Akteure bei der Umsetzung. Sie bauen Kontakte untereinander auf sowie in die Bildungsinstitutionen und den Sozialraum hinein. Eine besondere Rolle kommt den überwiegend selbst mehrsprachigen Elternbegleiter*innen zu, die die wöchentlichen Griffbereit– und Rucksack KiTa-Gruppentreffen vor Ort anleiten. Durch ihre eigene Mehrsprachigkeit und Migrationserfahrung nehmen sie eine „Brückenfunktion“ zwischen den Familien und den Bildungsinstitutionen ein. Sie werden durch das Projekt geschult und fachlich begleitet.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen geflüchteten Familien und Institutionen der frühen Bildung werden aufgebaut. Fachkräfte der frühen Bildung werden bei einem ressourcenorientierten und nachhaltigen Umgang mit den Themen Mehrsprachigkeit und Diversität unterstützt, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Familien mit Fluchterfahrung. Dabei werden Hilfen für geflüchtete Kinder als grenzüberwindende Aufgabe wahrgenommen.

Das Angebot der RAA M-V im Projekt Alle meine Sprachen umfasst vor allem:

  • die Beratung von interessierten Trägern und Einrichtungen zur Initiierung von bzw. Arbeit mit den Sprachbildungsprogrammen
  • die Begleitung der Programme Griffbereit und Rucksack KiTa vor Ort
  • die Qualifizierung und fachliche Begleitung von ehrenamtlichen Elternbegleiter*innen und Fachkräften
  • die Beratung, Begleitung und Fortbildung der beteiligten Träger, Kindertageseinrichtungen, Familienbildungsstätten u.a. in den Bereichen der frühen mehrsprachigen Bildung, der migrationsgesellschaftlichen Öffnung und diversitätsorientierten Organisationsentwicklung, der Partizipation von Eltern sowie
  • die Qualitätssicherung durch regelmäßige Beratung, Fortbildungen und Netzwerktreffen der Beteiligten.

Griffbereit und Rucksack KiTa sind in Nordrhein-Westfalen entwickelte Sprach- und Familienbildungsprogramme, die im Rahmen des Verbundes der Kommunalen Integrationszentren NRW koordiniert und fachlich weiterentwickelt werden. Der Transfer in andere Bundesländer wird von NRW aus durch die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) fachlich begleitet und über einheitliche bundesweite Qualitätsstandards gesteuert. In Mecklenburg-Vorpommern betreut die RAA M-V die Umsetzung der Programme.

Das Projekt Alle meine Sprachen startet im Juli 2022 für zunächst ein Jahr.

Polnische Version:

Projekt Alle meine Sprachen adresowany jest do dzieci w wieku od 1 do 6 lat i ich rodziców, którzy uciekli do Polski i Niemiec z powodu wojny w Ukrainie i przebywają obecnie na obszarze przygranicznym, w szczególności na Pomorzu Przednim i w obrębie metropolii szczecińskiej. Alle meine Sprachen wdraża w regionie rodzinne programy edukacji językowej Griffbereit i Rucksack KiTa (www.griffbereit-rucksack.de), ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci z rodzin z doświadczeniem uchodźczym.

W tych dwóch szeroko w Niemczech rozpowszechnionych i bardzo dobrze ocenianych programach, dla których w Polsce nie ma jeszcze porównywalnych odpowiedników, najważniejszymi aktorami w realizacji są same dzieci i ich rodzice. Jedni i drudzy nawiązują kontakty między sobą, a także z placówkami oświatowymi i przestrzenią społeczną. Szczególna rola do odegrania przypada wielojęzycznym przewodnikom rodziców, którzy prowadzą na miejscu cotygodniowe spotkania grup „Griffbereit“ i „Rucksack KiTa“. Ze względu na własną wielojęzyczność i doświadczenie migracyjne pełnią rolę „pomostu“ między rodzinami a instytucjami edukacyjnymi. W ramach projektu otrzymują szkolenie uprawniające do prowadzenia programów oraz wsparcie metodyczne.

Celem projektu jest nawiązanie partnerstwa edukacyjnego pomiędzy rodzinami z doświadczeniem uchodźczym oraz placówkami wczesnej edukacji. Nauczycielki i nauczyciele żłobków czy przedszkoli otrzymują wsparcie w radzeniu sobie z kwestiami wielojęzyczności i różnorodności w sposób zrównoważony i zorientowany na zasoby, zwłaszcza w pracy z rodzinami z doświadczeniem uchodźczym. W tym kontekście pomoc dzieciom, które uciekły przed wojną, jest postrzegana jako zadanie przełamujące bariery.

Działania RAA M-V w projekcie Alle meine Sprachen to przede wszystkim:

  • doradzanie zainteresowanym organom prowadzącym i placówkom w zakresie wdrażania i realizacji programów wspierania rozwoju językowego dzieci
  • bezpośrednie wsparcie na miejscu w placówkach realizujących Griffbereit i Rucksack KiTa
  • szkolenia i wsparcie metodyczne dla wolontariuszy prowadzących grupy ioraz dla nauczycieli i nauczycielek żłobków i przedszkoli,
  • poradnictwo, wsparcie i doskonalenie zawodowe uczestniczących w projekcie placówek edukacyjnych, ośrodków wsparcia dla rodzin itp. w zakresie wczesnej edukacji wielojęzycznej, otwartości na społeczność migrantów i migrantek oraz i rozwoju organizacji zorientowanego na różnorodność, partycypację rodziców, jak również
  • czuwanie nad jakością poprzez regularne doradztwo, dalsze szkolenia i spotkania sieciujące wszystkich zaangażowanych.

Griffbereit i Rucksack KiTa to programy edukacji językowej i rodzinnej opracowane w Nadrenii Północnej-Westfalii, które są koordynowane i dalej rozwijane w ramach Stowarzyszenia Miejskich Centrów Integracji w Nadrenii Północnej-Westfalii. Transfer do innych krajów związkowych jest monitorowany przez Fundację Centrum Studiów Tureckich i Badań nad Integracją (ZfTI) i podlega jednolitym ogólnokrajowym standardom jakości. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim nad wdrożeniem programów czuwa RAA M-V e.V.

Projekt Alle meine Sprachen startuje w lipcu 2022. Działania zaplanowane są wstępnie na jeden rok.


Alle meine Sprachen ist ein Projekt der RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V. und wird gefördert durch die Aktion Mensch sowie die Freudenberg Stiftung.

Alle meine Sprachen to projekt realizowany przez RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V. i finansowany przez Aktion Mensch i Fundację Freudenberga.

Freudenberg Stiftung

Beiträge zum Themenbereich

Weitere Projekte der RAA M-V