Program stypendialny START

STARTjest programem stypendialnym kierowanym do zaangażowanych uczniów o pochodzeniu migranckim, osiągających dobre wyniki w nauce. Celem programu START jest umożliwienie tym uczniom zdobycia wyższego wykształcenia, a tym samy zwiększenie ich szans na pomyślną integrację. Program ma pokazać młodym imigrantom, że są mile widziani w Niemczech i że istnieją tu dla nich realne perspektywy rozwoju. Aktualnie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim stypendium otrzymuje około 23 młodych imigrantów. Koordynacja programu w całym landzie należy do zadań RAA.

Warunkiem otrzymania stypendium z programu START obok pochodzenia migracyjnego ucznia, rodziców bądź dziadków jest także jego zaangażowanie społeczne oraz wysoka średnia ocen (minimum 2,5). W momencie składania wniosku o przyznanie stypendium wnioskujący powinien uczęszczać do 8 lub 9 klasy. Stypendium adresowane jest – co wyraźnie akcentujemy - do uczniów wszystkich typów szkół.
 
Stypendium START obejmuje wsparcie materialne i merytoryczne. Na wsparcie materialne składa się comiesięczny zasiłek edukacyjny w wysokości 100 € oraz w razie potrzeby sfinansowanie zakupu podstawowego sprzętu komputerowego (laptop, drukarka). W ramach wsparcia merytorycznego stypendyści uczestniczą w seminariach fakultatywnych i obligatoryjnych. Dodatkowo organizowane są dla nich wycieczki do przedsiębiorstw prywatnych i instytucji administracji publicznej, udział w imprezach kulturalnych, indywidualne doradztwo z zakresu rozwoju szkolnego i osobistego oraz wyboru zawodu i studiów. Stypendium START przyznawane jest najpierw na rok, a jeśli po tym czasie uczeń nadal osiąga dobre wyniki w nauce i udziela się społecznie jest ono przedłużane do momentu ukończenia edukacji szkolnej. 

Kontakt: 

 
dr Dorothea Rother (koordynatorka programu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim)

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim program START współfinansowany jest przez fundację użyteczności publicznej START-Stiftung, fundację Deutsche Bank Stiftung oraz Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.