Nasza misja

Nasza misja służy nam za punkt odniesienia, kierunkowskaz i wyznacznik naszego działania na co dzień, przy zatrudnianiu nowych pracowników, przy doborze i planowaniu nowych projektów oraz kontroli jakości naszej pracy.

Kim jesteśmy
 
RAA w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest podmiotem samodzielnym i niezależnym, jest także członkiem ogólnoniemieckiej Sieci Regionalnych Ośrodków. Jesteśmy organizacją niezależną zarówno pod względem politycznym jaki i wyznaniowym.
RAA promuje rozwój kultury demokratycznej w szkole, w pracy z młodzieżą oraz życiu publicznym.
Od momentu powstania naszego stowarzyszenia w 1999 roku cele te przyświecają wspólnym działaniom naszych pracowników, będących osobami o bardzo różnym doświadczeniu osobistym i zawodowym.

Co jest motywacją naszej działalności
 
W naszym rozumieniu demokracja jest formą życia i organizacji społeczności, w której konieczne jest nieustanne poszukiwanie i znajdywanie równowagi pomiędzy autonomicznym rozwojem jednostki a jej odpowiedzialnością za wspólnotę.
Za szczególnie istotny element tego procesu uważamy partycypację w życiu społecznym poprzez integrację wszystkich obywateli oraz grup społecznych i kulturowych. Wyznacznikiem jest dla nas poszanowanie praw i godności człowieka.
Edukacja umożliwia partycypację, a partycypacja umożliwia edukację. Stąd też uważamy, że konieczne jest, by instytucje edukacyjne takie jak szkoły i przedszkola samodzielnie wypracowały i wcielały w życie kulturę demokratyczną.
Działamy na rzecz klimatu społecznego wolnego od strachu, poczucia zagrożenia i dyskryminacji. Świadomie występujemy przeciwko wszelkim przejawom nienawiści do drugiego człowieka, rasizmu, przemocy i antysemityzmu.

Do kogo adresujemy naszą ofertę
Naszą ofertę kierujemy zarówno do pojedynczych osób, jak też do szkół i innych instytucji edukacyjnych, a także do stowarzyszeń, związków, inicjatyw, przedstawicieli podmiotów komunalnych oraz do administracji publicznej.
Z naszą ofertą docieramy do
·          obywateli biorących odpowiedzialność za nasze demokratyczne społeczeństwo
·          osób poświęcających się zawodowo edukacji, wychowywaniu i wspieraniu młodzieży
·          osób, które ze względu na wykluczenie lub dyskryminację z powodów strukturalnych, socjalnych lub osobistych potrzebują pomocy i wsparcia 
oraz do dzieci i młodzieży.

Co robimy
RAA jako instytucja innowacyjno-pomocowa obejmuje swym działaniem obszar całego landu. Wspólnie z fundacjami i podmiotami administracji publicznej inicjujemy, doradzamy i asystujemy przy projektach i procesach rozwojowych
·        mających na celu międzykulturowe i demokratyczne uczenie się i działanie,
·        kształtujących komunalny krajobraz edukacyjny,
·        realizowanych w ramach sieci lokalnych i ponadregionalnych,
·        przygotowujących strategie przeciwdziałania postawom skrajnie prawicowym i dyskryminacyjnym oraz promujące odwagę cywilną,
·        umożliwiających i wspierających takie zjawiska jak współdecydowanie, zaangażowanie społeczne i partycypacja oraz umacniających takie postawy jak odpowiedzialność, inicjatywa własna i samoskuteczność.
 
W ramach własnych projektów opracowujemy nowe koncepcje, metody i praktyczne modele działania.  
Wspieramy młodzież i dorosłych, wolontariuszy i osoby zaangażowane zawodowo poprzez oferowane szkolenia i treningi oraz przygotowywanie i popularyzację materiałów roboczych i informacyjnych.

Nasze wyjątkowe kompetencje
RAA w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest organizacją mocno osadzoną w regionie, a równocześnie członkiem sieci ponadregionalnych. Podłożem naszej pracy jest ścisła współpraca z partnerami z sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności ze szkołami, fundacjami oraz landem Meklemburgią-Pomorzem Przednim.
Jesteśmy w stanie szybko, trafnie i kompetentnie reagować na wyzwania rozwoju społecznego odpowiadając na nie koncepcjami opartymi na rzetelnej wiedzy.
RAA posiada bogate i długoletnie doświadczenie w zakresie edukacji i doradztwa oraz wdrażania i zarządzania programami i projektami.
Służymy pomocą szczególnie szkołom, dla których jesteśmy niezależnym i kompetentnym partnerem w procesie ich rozwoju. Naszą działalność cechują innowacje tematyczne i merytoryczne.